LED Solution N√ļdzov√Ĺ modul pre LED svietidl√° 0-150V Rozsah nap√§tia: 0-12V

46

Katal√≥gov√© ńć√≠slo: 98864 Kateg√≥rie: Znańćka:

Popis

Tento modul n√ļdzov√©ho svietenia je vhodn√Ĺ pre svietidl√° s extern√Ĺm nap√°jac√≠m zdrojom. Po v√Ĺpadku elektrickej energie poskytne aŇĺ 3 hodiny dodatońćn√©ho osvetlenia s v√Ĺkonom 2W. Bat√©ria je s√ļńćasŇ•ou balenia a jej nab√≠janie signalizuje zelen√° di√≥da. Podńĺa legislat√≠vy je modul vybaven√Ĺ tlańćidlom TEST, ktor√© otestuje jeho funkciu.

Pon√ļkame niekońĺko variant modulu s v√Ĺstupn√Ĺm nap√§t√≠m v rozsahu 0-150V. Ak√ļ variantu zvoliŇ• spozn√°te podńĺa v√Ĺstupn√©ho nap√§tia uvedenom na externom zdroji ako OUTPUT.

Tento variant je vhodn√° napr√≠klad pre LED panely, LED prachotesn√° svietidl√° atńŹ. Pokiańĺ hńĺad√°te variant s integrovan√Ĺm nap√°jac√≠m zdrojom (typicky LED trubice, LED Ňĺiarovky atńŹ.) Kliknite tu.

Modul je moŇĺn√© podńĺa sch√©my zapojiŇ• aj s klasick√Ĺm vyp√≠nańćom, takŇĺe rozpozn√° kedy ste svietidlo vypli vyp√≠nańćom a kedy skutońćne nastal v√Ĺpadok el. energie.

Z√°ruńćn√° doba je 24 mesiacov, z√°ruka sa nevzŇ•ahuje na opotrebenie bat√©rie sp√īsoben√© jej obvykl√Ĺm uŇĺ√≠van√≠m. (Nie je preto moŇĺn√© napr√≠klad reklamovaŇ• bat√©riu po niekońĺkomesańćnom uŇĺ√≠van√≠ preto, Ňĺe m√° niŇĺŇ°iu neŇĺ p√īvodn√ļ kapacitu).

ńéalŇ°ie inform√°cie

V√Ĺrobca

Rozsah napätia

Pracovn√° teplota

Rozmery

Vstupné napätie

V√Ĺkon

ZaŇ•aŇĺenie

Kapacita akumul√°tora

V√ĹdrŇĺ bat√©rie

Z√°ruka

Krytie

Typ batérie