https://www.led-store.sk/wp-content/uploads/2021/04/verejne_led_osvetlenie.jpg

Preńćo sa oplat√≠ investovaŇ• do verejn√©ho LED osvetlenia?

Publikované: 25 februára, 2020 Author: sebi

√Čra klasick√Ĺch Ňĺiaroviek je uŇĺ d√°vno preńć a na ich miesto sa v posledn√Ĺch rokoch prepracovali oveńĺa v√ĹhodnejŇ°ie a efekt√≠vnejŇ°ie LED svietidl√°. Svojimi unik√°tnymi vlastnosŇ•ami dok√°zali prekonaŇ• aj √ļsporn√© CFL Ňĺiarivky, ktor√© maj√ļ pomerne n√≠zku spotrebu energie, ale maj√ļ aj nev√Ĺhody. Preńćo sa vlastne LED osvetlenie obciam oplat√≠?

Nízka spotreba energie

√öspornosŇ• je najv√§ńćŇ°ou v√Ĺhodou LED svietidiel, keńŹŇĺe pouŇĺ√≠van√≠m LED osvetlenia m√īŇĺete uŇ°etriŇ• aŇĺ 80% energie. Kvalitn√© LED svietidl√° pritom poskytuj√ļ rovnako kvalitn√© svetlo. Z pohńĺadu obc√≠ a miest je toto ńć√≠slo zauj√≠mav√©, pretoŇĺe priemern√° spotreba energie na osvetlenie verejn√Ĺch priestranstiev m√īŇĺe v r√°mci rozpońćtu predstavovaŇ• aŇĺ 20% n√°kladov. Ak nepouŇĺ√≠vate √ļsporn√© svietidl√°. VńŹaka tejto √ļspore teda m√īŇĺu obce uŇ°etriŇ• aŇĺ 15% n√°kladov na osvetlenie a pouŇĺiŇ• peniaze tam, kde s√ļ potrebn√©.

Dlh√° ŇĺivotnosŇ•

V√§ńćŇ°ina LED svietidiel m√° ŇĺivotnosŇ• r√°dovo v desiatkach tis√≠coch hod√≠n. V prepońćte ide teda o roky fungovania. Pr√°ve vńŹaka tomu je verejn√© LED osvetlenie v√Ĺhodnou invest√≠ciou pre obce aj mest√°. Dlh√° ŇĺivotnosŇ• v kombin√°cii s n√≠zkou spotrebou zabezpeńć√≠ nielen zn√≠Ňĺenie n√°kladov na energiu, ale aj r√Ĺchlu n√°vratnosŇ• invest√≠cie. Obce totiŇĺ nemusia nakupovaŇ• nov√© svietidl√° tak ńćasto. Oproti √ļsporn√Ĺm CFL Ňĺiarivk√°m maj√ļ LED svetl√° eŇ°te jedno veńĺk√© plus.

BezpeńćnosŇ• LED svetiel

Nev√Ĺhodou √ļsporn√Ĺch CFL Ňĺiariviek je to, Ňĺe obsahuj√ļ toxick√© l√°tky, ako napr√≠klad ortuŇ•. V pr√≠pade poŇ°kodenia tak m√īŇĺu ohroziŇ• zdravie ńĺud√≠ okolo. V pr√≠pade LED verejn√Ĺch svetiel to neplat√≠, pretoŇĺe funguj√ļ na celkom inom princ√≠pe. V pr√≠pade poŇ°kodenia ich stańć√≠ jednoducho uprataŇ• a vymeniŇ• za nov√©. Nikomu naokolo pritom nehroz√≠ Ňĺiadne nebezpeńćenstvo.

Okrem toho s√ļ LED svietidl√° Ň°etrnejŇ°ie aj k pr√≠rode. Preto s√ļ vhodnou vońĺbou napr√≠klad na osvetlenie chodn√≠kov v mestsk√Ĺch parkoch, na cintor√≠noch alebo v r√°mci Ň°portov√Ĺch stred√≠sk. Okrem toho, Ňĺe je LED verejn√© osvetlenie bezpeńćn√© sami o sebe, zvyŇ°uj√ļ aj bezpeńćnosŇ• v obciach a mest√°ch. Dok√°Ňĺu totiŇĺ lepŇ°ie osvetliŇ• cestn√© komunik√°cie a t√Ĺm predch√°dzaŇ• nehod√°m. KvalitnejŇ°ie osvetlenie tieŇĺ zniŇĺuje kriminalitu.

Nov√© v√Ĺhodn√© technol√≥gie ktor√Ĺmi uŇ°etr√≠te

V√Ĺvoj v oblasti LED osvetlenia postupuje m√≠ńĺov√Ĺmi krokmi, takŇĺe nie je nińć nezvyńćajn√©, Ňĺe s√ļ na trhu dostupn√© aj LED verejn√© svietidl√° so sol√°rnym nap√°jan√≠m. Ich pouŇĺit√≠m m√īŇĺu obce uŇ°etriŇ• eŇ°te viac, pretoŇĺe nie je nutn√© ich nap√°jaŇ• na centr√°lne zdroje energie. Aj v pr√≠pade v√Ĺpadku dod√°vok tak m√īŇĺu plniŇ• svoju funkciu bez obmedzenia. Pohybov√© a sveteln√© senzory s√ļ v r√°mci ponuky LED svetiel samozrejmosŇ•ou.

LED Solution Inteligentné LED solárne verejné osvetlenie 15W Economy 8549

Pre obce a mest√°, ktor√© to myslia so zniŇĺovan√≠m n√°kladov v√°Ňĺne, je LED verejn√© osvetlenie tou najlepŇ°ou a najrozumnejŇ°ou vońĺbou. Aj keńŹ je prvotn√° invest√≠cia do LED svetiel vyŇ°Ň°ia, ako v pr√≠pade in√Ĺch typov svietidiel, vńŹaka r√Ĺchlej n√°vratnosti a vysokej efektivite v√Ĺkonu v pomere k spotrebe je v√Ĺhodn√°.

҆irok√° ponuka

Verejn√© LED osvetlenie je dostupn√© v r√īznych dizajnov√Ĺch a farebn√Ĺch prevedeniach. Okrem toho s√ļ na v√Ĺber aj r√īzne typy svietidiel, ako napr√≠klad LED reflektory pre stńļpov√© osvetlenie, bodov√© LED svetl√° na chodn√≠ky, LED Ňĺiarovky pre klasick√© stńļpov√© osvetlenie a in√©. VŇ°etky LED svietidl√° urńćen√© na verejn√© priestranstv√° maj√ļ dostatońćn√ļ odolnosŇ• vońći vlhkosti, vetru, aj prachu.

Okrem toho je na v√Ĺber aj niekońĺko √ļrovn√≠ svietivosti, farebn√© odtiene svetla aj uhol rozptylu svetla. VńŹaka tomu je moŇĺn√© vybraŇ• pre r√īzne miesta tie najvhodnejŇ°ie typy tak, aby spńļŇąali vŇ°etky poŇĺadovan√© funkcie.

Invest√≠cia do verejn√©ho LED osvetlenia sa teda urńćite oplat√≠, ak chcete zabezpeńćiŇ• v obci ńći meste nielen kvalitn√© poulińćn√© osvetlenie, ale aj Ň°t√Ĺlov√© osvetlenie do parku, pre Ň°portov√© stredisko ńći cintor√≠n. VńŹaka Ň°irok√©mu v√Ĺberu a v√Ĺhod√°m, ktor√© LED osvetlenie pon√ļka, m√īŇĺete podstatne uŇ°etriŇ• a pritom zv√ĹŇ°iŇ• bezpeńćnosŇ• v celej obci. Tak preńćo to neurobiŇ•?