Kdy si poŇô√≠dit lustr a kdy bodov√© LED osvńõtlen√≠?

Publikované: 27 apríla, 2020 Author: sebi

Svńõtel a osvńõtlen√≠ rozliŇ°ujeme mnoho typŇĮ. VŇ°echny v√°m teńŹ pŇôedstav√≠me, aby pro v√°s bylo jednoduŇ°Ň°√≠ se v nich vyznat. A porad√≠me v√°m tak√©, kam se kter√Ĺ typ osvńõtlen√≠ nejv√≠ce hod√≠ a prońć se v√°m vyplat√≠ poŇô√≠dit si LED osvńõtlen√≠ do cel√© dom√°cnosti!


Jak√© typy osvńõtlen√≠ existuj√≠?

Svńõtla a osvńõtlen√≠ se rozdńõluj√≠ podle rŇĮzn√Ĺch krit√©ri√≠ a kaŇĺd√Ĺ obchod si vyb√≠r√° podle sv√Ĺch vlastn√≠ch mńõŇô√≠tek. KvŇĮli tomu mohou m√≠t z√°kazn√≠ci nńõkdy ve vŇ°ech tńõch typech trochu zmatek. Osvńõtlen√≠ a svńõtla lze rozdńõlit na stropn√≠, n√°stńõnn√©, stoln√≠, stojac√≠, bodov√© apod. Aby toho vŇ°ak nebylo m√°lo, rozliŇ°ujeme jeŇ°tńõ z√°vńõsn√°, vestavn√° a pŇôisazen√° sv√≠tidla. A samostatnou kategori√≠ pak mŇĮŇĺe b√Ĺt i LED osvńõtlen√≠, kter√© se liŇ°√≠ pouŇĺitou technologi√≠.

Osvńõtlen√≠ vyb√≠rejte opravdu peńćlivńõ

Vestavn√° sv√≠tidla jsou cel√° zapuŇ°tńõn√° do stropu, lze je pouŇĺ√≠t i do podhledu. Z√°vńõsn√© a pŇôisazen√© sv√≠tidlo se bńõŇĺnńõ pouŇĺ√≠v√° jako hlavn√≠ zdroj osvńõtlen√≠ v m√≠stnosti tak, aby svńõtlo dos√°hlo do kaŇĺd√©ho koutu. AŇ• uŇĺ zvol√≠te jak√Ĺkoliv typ LED svńõtla do pokoje, na v√Ĺbńõr m√°te rŇĮznorod√° proveden√≠. Tak√© u vestavńõn√©ho svńõtla si mŇĮŇĺete vyb√≠rat mezi rŇĮzn√Ĺmi designy, nab√≠z√≠ se napŇô√≠klad velmi origin√°ln√≠ LED bodov√° svńõtla bez r√°meńćku, kter√° ve stropu nijak nevyńćn√≠vaj√≠.

LED osvńõtlen√≠

V ńćem je v√Ĺhoda LED osvńõtlen√≠?

LED osvńõtlen√≠ se tńõŇ°√≠ st√°le vńõtŇ°√≠ oblibńõ a vzhledem k jeho v√Ĺhod√°m se nen√≠ ńćemu divit. LED osvńõtlen√≠ se vol√≠ nejńćastńõji z dŇĮvodu √ļspory, kter√° je oproti jin√Ĺm typŇĮm svńõtel opravdu v√Ĺrazn√°. LED osvńõtlen√≠ m√° tak√© velmi dlouhou Ňĺivotnost (aŇĺ 50 000 hodin), jeho pouŇĺ√≠v√°n√≠ je bezpeńćn√© (na dotek nen√≠ tak tepl√© a nehroz√≠ riziko pop√°len√≠) a rovnńõŇĺ pohodln√© (rozsv√≠t√≠ se ihned po zapnut√≠, nen√≠ nutn√© ńćekat na jeho rozehŇô√°t√≠).

RŇĮzn√© typy osvńõtlen√≠ a svńõtla

M√≠sto, kam osvńõtlen√≠ um√≠st√≠me, m√° vliv na to, jak√Ĺ typ svńõtla bude ze zdroje vych√°zet. Stropn√≠ sv√≠tidla osvńõtluj√≠ celou m√≠stnost, vol√≠me je proto jako centr√°ln√≠ osvńõtlen√≠. M√≠sto klasick√©ho lustru mŇĮŇĺete zvolit i LED bodov√° svńõtla. K nim se pak jako doplŇąkov√° sv√≠tidla poŇôizuj√≠ stojac√≠ ńći stoln√≠ lampy a n√°stńõnn√° osvńõtlen√≠. Stojac√≠ lampy jsou ide√°ln√≠ pro um√≠stńõn√≠ do rohu a tmavŇ°√≠ch ńć√°st√≠ m√≠stnosti, kam stropn√≠ osvńõtlen√≠ nedos√°hne. N√°stńõnn√° sv√≠tidla vyzaŇôuj√≠ uŇĺŇ°√≠ ńć√°st svńõtla v urńćit√©m smńõru. Jsou vhodn√° napŇô√≠klad nad postel v loŇĺnici ńći jako osvńõtlen√≠ do dńõtsk√©ho pokoje.

Retro z√°vńõsn√© osvńõtlen√≠

ńĆ√≠m se Ňô√≠dit pŇôi v√Ĺbńõru osvńõtlen√≠?

Ze vŇ°eho nejdŇĮleŇĺitńõjŇ°√≠ je rozhodnut√≠, pro jak√Ĺ √ļńćel svńõtlo vyb√≠r√°te. PotŇôebujete centr√°ln√≠ osvńõtlen√≠, kter√© rovnomńõrnńõ osvńõtl√≠ celou m√≠stnost, nebo potŇôebujete osvńõtlit jedno konkr√©tn√≠ m√≠sto? Velmi Ň°ikovn√© je LED osvńõtlen√≠ v podobńõ v√≠cezdrojov√©ho lustru. LED bodov√° svńõtla do koupelny nebo kuchynńõ v√°m poskytnou ide√°ln√≠ mnoŇĺstv√≠ a intenzitu svńõtla pro vŇ°echny vaŇ°e ńćinnosti. Bodov√° svńõtla do s√°drokartonu nav√≠c skvńõle vypadaj√≠! Stojac√≠ ńći n√°stńõnn√° svńõtla se hod√≠ zejm√©na do pokojŇĮ, ve kter√Ĺch se vńõnujete odpońćinku.

Vzhled vaŇ°eho LED osvńõtlen√≠ je tak√© dŇĮleŇĺit√Ĺ

Sv√≠tidla maj√≠ v dom√°cnosti pŇôedevŇ°√≠m praktick√Ĺ √ļńćel, to ale neznamen√°, Ňĺe by n√°m nemńõlo z√°leŇĺet na tom, jak vypadaj√≠. LED osvńõtlen√≠ totiŇĺ mŇĮŇĺe slouŇĺit nejen jako Ň°ikovn√Ĺ zdroj svńõtla, ale tak√© jako zaj√≠mav√Ĺ estetick√Ĺ prvek. Vestavn√° LED svńõtla jsou obl√≠ben√° pro svŇĮj decentn√≠ vzhled, kter√Ĺ nijak nenaruŇ°uje celkov√Ĺ design m√≠stnosti. U z√°vńõsn√Ĺch ńći pŇôisazen√Ĺch svńõtel uŇĺ je design mnohem dŇĮleŇĺitńõjŇ°√≠. Dodat vaŇ°emu LED osvńõtlen√≠ ten spr√°vn√Ĺ Ň°mrnc mŇĮŇĺe tŇôeba st√≠n√≠tko, kter√© z√°roveŇą usmńõrŇąuje svńõteln√Ĺ paprsek a pŇô√≠padnńõ tlum√≠ svńõteln√Ĺ v√Ĺkon.


LED osvńõtlen√≠ je praktick√©, bezpeńćn√© a pŇôedevŇ°√≠m √ļsporn√©!