Obchodné podmienky

Povolené krajiny pre nákup z internetového obchodu - Slovenská a Česká republika.

Všeobecné OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti Store Group, s.r.o. pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu.

Článok 1 - Všeobecné ustanovenie

Predávajúcim tovaru prostredníctvom internetového obchodu je spoločnosť Store Group, s.r.o. so sídlom Nákovná 36/A, 821 06 Bratislava.

Nákup tovaru prostredníctovm internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“) pre svoju osobnú vlastnú potrebu za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Článok 2 - Postup pri objednávaní

Po objednaní tovaru stlačením tlačidla Pridať do košíka a zadaní počtu kusov, sa objednávaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky nie je podmienené registráciou v internetovom obchode. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť prihlasovacie osobné alebo identifikačné údaje, ktoré od neho systém internetového obchodu vyžaduje. Tieto údaje budú použité výlučne pre realizáciu internetového obchodu a spoločnosť
Store Group, s.r.o. ručí za to, že nebudú zneužité alebo využité na iné účely ako je realizácia internetového obchodu medzi predávajúcim a kupujúcim. Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené osobné konto (obsahujúce zákazníkove jedinečné prihlasovacie údaje), ktorým sa bude pri nákupoch prihlasovať do systému internetového obchodu. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje odporúčame zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.

Ak je košík naplnený požadovaným objednávaným tovarom, možno začať s vytvorením objednávky stlačením tlačidla Vytvoriť objednávku. Po potvrdení fakturačnej, dodacej adresy a voľbe spôsobu dopravy (alebo voľbe osobného vyzdvihnutia na odbernom mieste) a platby kupujúcim sa stlačením tlačidla Potvrdiť objednávku vytvorí objednávka.

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v internetovom obchode. Systém zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky a kupujúcemu je elektronickou poštou odoslaná zaregistrovaná objednávka. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku internetového obchodu.

Systém internetového obchodu umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi.

Článok 3 - Platobné podmienky

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH. Zákazník obdrží elektronickou poštou kópiu svojej objednávky, v ktorej budú údaje o tovare, výške ceny, spôsobe dopravy a platby.

Kupujúci si pri vytvorení objednávky zvolí jednu z predvolených platobných spôsobov, ktorými sú hotovostná platba na odbernom mieste, a platba na dobierku.

Akciové ceny sú platné pre objednávky odoslané najneskôr do konca kalendárneho týždňa v ktorom prebieha akcia. Predávajúci si vyhradzuje právo ukončiť akciovú ponuku v prípade vypredania skladových zásob. Daňový doklad si kupujúci preberá pri prevzatí tovaru. Ak má byť tovar doručený na adresu kupujúceho alebo adresu tretej osoby, ktorú kupujúci uviedol v objednávke, potom je daňový doklad pribalený v zásielke.

Článok 4 - Lehota, počas ktorej je predávajúci viazaný dodržať ceny v objednávke

Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny v objednávke, ak bol tovar uhradený dobierkou alebo má byť uhradený v hotovosti v predajni do 5 pracovných dní od vyzvania predávajúceho k prevzatiu tovaru pomocou elektronickej pošty alebo telefonicky.

Článok 5 - Dodacie lehoty a náklady na dodanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi v dodacej lehote, ktorá je 7 pracovných dní, ak nie je nižšie uvedené inak.

Pod dodacou lehotou sa rozumie doba od nasledujúceho dňa po vytvorení objednávky do dňa, kedy bola elektronickou poštou odoslaná výzva k prevzatiu tovaru v predajni, alebo do dňa odoslania tovaru na adresu kupujúceho.

Ak je pri objednávaní tovaru uvedená pri tovare poznámka napr. „dostupnosť do 10 dní“ alebo „do 10 dní“, potom je dodacia lehota tovaru 10 dní. Pri poznámke „dostupnosť Na sklade“ alebo „na sklade“ je daný tovar na začiatku pracovného dňa skladom a dodáva sa v čo najkratšom termíne. Pri poznámke „dostupnosť 1-5 dní“ alebo „1-5 dní“ sa tovar nachádza v externých skladoch internetového obchodu a predávajúci vyvíja úsilie o dodanie tovaru kupujúcemu v čo najkratšom čase, najdlhšie v 7-dňovej dodacej lehote.

Ak bude dodacia lehota z akýchkoľvek dôvodov nesplniteľná, predávajúci bude bezodkladne o tejto skutočnosti informovať kupujúceho. Predávajúci môže kupujúcemu ponúknuť náhradnú dodaciu lehotu. Ak kupujúci formou správy elektronickej pošty vyjadrí súhlas s náhradnou dodacou lehotou, potom sa považuje za dodaciu lehotu takáto dohodnutá dodacia lehota.

Ak má byť tovar doručený na adresu kupujúceho alebo adresu tretej osoby, ktorú kupujúci uviedol v objednávke (ďalej len „dodacia adresa“), budú kupujúcemu účtované prepravné náklady podľa spôsobu dopravy uvedenom pri vytváraní objednávky. Výška prepravných nákladov je uvedená v kópii registrovanej objednávky, ktorú elektronickou poštou obdrží kupujúci.

Článok 6 - Storno a zrušenie objednávky

Kupujúci môže bez udania dôvodu stornovať objednávku do 12 hodín od jej zaregistrovania v internetovom obchode písomnou formou prostredníctvom elektronickej pošty. Ak kupujúci stornuje objednávku po tomto termíne, predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu storno poplatok vo výške 20% z ceny objednávky.

Kupujúci môže stornovať objednávku bez storno poplatku, ak predávajúci nedodržal dodaciu lehotu alebo dohodnutú dodaciu lehotu, dohodnutú cenu (tým nie je dotknutý článok 4), alebo ak kupujúci odstúpil od zmluvy podľa článku 8

Článok 7 - Zrušenie objednávky nahradením novou kúpnou zmluvou

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť okamžite objednávku kupujúceho s následným odoslaním návrhu na uzatvorenie novej kúpnej zmluvy s rovnakou cenou ako bola uvedená v zrušenej objednávke kupujúcemu poštou alebo elektronickou poštou. Ak kupujúci uhradil kúpnu cenu skôr za tovar uvedený v zrušenej objednávke ako predávajúci zrušil objednávku, tak predávajúci súčasne so zrušením objednávky vráti kupujúcemu kúpnu cenu. Predávajúci tak koná (okamžite zrušiť objednávku) najmä v prípade objednávky neobvyklého, ťažko dostupného, alebo drahého tovaru. Návrh novej kúpnej zmluvy má formu zálohovej faktúry, na ktorej je uvedená nová dohodnutá dodacia lehota. Uhradením zálohovej faktúry kupujúcim v lehote splatnosti sa považuje nová kúpna zmluva za uzatvorenú. Takáto zmluva úž nie je kúpnou zmluvou uzatvorenou prostredníctvom internetového obchodu a kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť podľa článku 8.

Článok 8 - Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu Store Group

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese:
led-store@led-store.sk . V prípade, že kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar predávajúcemu na vlastné náklady, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, inak na náklady predávajúceho, najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania, musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom a sprievodnou dokumentáciou. Tovar, alebo obal tovaru nesmie mať poškodené, alebo odstránené ochranné plomby, fólie a nálepky.

Článok 9 - Ochrana osobných údajov

Zákazník svojou registráciou v internetovom obchode Store Group dáva súhlas na dobu neurčitú v zmysle ust. §7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschoval vo svojich informačných systémoch jeho osobné údaje, potrebné pre vystavenie kúpnej zmluvy, daňových dokladov a doručenie tovaru kupujúcemu.

Predávajúci získava, spracováva a uschováva v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. nasledujúce osobné údaje: pri fyzických osobách meno, priezvisko, adresu elektronickej pošty, telefonický a faxový kontakt, fakturačnú a dodaciu adresu. Pri právnických osobách navyše obchodný názov, IČO, IČ DPH.

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje získava, spracováva a uschováva výhradne pre potreby uzatvorenia kúpnej zmluvy, daňových dokladov a doručenia tovaru kupujúcemu. Predávajúci poskytuje pošte, kuriérskym službám nevyhnutné osobné údaje pre odoslanie objednaného tovaru kupujúcemu. Iným osobám osobné údaje neposkytuje.

Zákazník môže svoje osobné údaje kontrolovať a meniť v sekcii Môj účet elektronického obchodu Store Group. V tejto sekcii sa môže zákazník odhlásiť z odoberania spravodaja zasielaného elektronickou poštou. Odhlásanie sa vykoná v záložke Prihlásenie sa k odberu spravodaja zrušením označenia položky Všeobecný odber.

Zákazník môže písomne alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese:
podpora@led-store.sk požiadať o zrušenie registrácie a vymazanie osobných údajov. Predávajúci na základe doručenej žiadosti do 7 dní zruší registráciu a vymaže osobné údaje zákazníka. O tejto skutočnosti informuje zákazníka prostredníctvom elektronickej pošty.

Článok 10 - Reklamačné podmienky

Kupujúci je povinný tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie obalu tovaru, zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s prepravcom protokol o škode. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky predávajúcemu a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohoto charakteru nebudú akceptované.

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Ak súčasťou tovaru je originálny záručný list, tento bude predávajúcim potvrdený a odoslaný na adresu kupujúceho až po uplynutí lehoty práva kupujúceho na odstúpenie kúpnej zmluvy podľa článku 8., najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru. Ak súčasťou tovaru nie je záručný list, potom pre uplatnenie záruky je potrebný doklad o kúpe (pokladničný blok, alebo faktúra).

V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku internetového obchodu Store Group.